Programma

Het is zover, verkiezingstijd! Op 14 oktober 2018 gaat u naar de stembus om een nieuw lokaal bestuur te kiezen voor de komende zes jaar. Daarom komt N-VA Wingene-Zwevezele voor de eerste keer op met een aparte gloednieuwe lijst met geëngageerde kopstukken en een stevig programma. Uw stem kan voor de eerste keer in decennia effectief wegen én het verschil maken. Onze speerpunten vind je beknopt hieronder, ons volledig programma vind je via de link hiernaast (rechterkant scherm).

 

Veiligheid

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste kerntaken van de lokale overheid. Voor de N-VA is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. U, de inwoners, zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Jullie kennen uw buurt en straat immers als geen ander. Ook de gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op de preventie van criminaliteit en overlast.

In onze politieregio werden er vorig jaar nog steeds 119 inbraken geregistreerd. Dat is bijna 1 inbraak om de drie dagen in onze buurt. Het gaat voornamelijk om inbraken in huizen, bestelwagens en bedrijven. Inbraken in bestelwagens van kleine zelfstandigen om werkmateriaal te stelen is een acuut pijnpunt. Een belangrijk instrument hiertegen is het gebruik van camera’s.

 

N-VA wil diefstal en criminaliteit in onze gemeente bestrijden door:

 • Woninginbraken en diefstal terug te dringen:
  • Buurtinformatienetwerken (BIN) te verstevigen door nog meer in te zetten op wijkgerichte politiezorg. Bijvoorbeeld Whatsappgroepen per buurt in de gemeente waar wijkagent lid van is. Zo houden buren voor elkaar een oogje in het zeil.
  • Meer camera’s
   • De dekkingsgraad camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) vervolledigen, ook in bedrijfszones.
   • Camera’s bij probleemgebieden plaatsen (bibliotheek ’s avonds, in & uitritten van bedrijfsterreinen, …
   • Camera’s bij fietsstallingen plaatsen en introduceren van fietskluizen
  • De rol van de diefstalpreventieadviseur beter uitspelen
   • De adviseur rondes laten doen in inbraakgevoelige wijken en het certificaat ‘Inbraak Veilig’ introduceren (uit Nederlandse cijfers blijkt dat huizen die zo'n plakaat aan hun huis hebben tot 90% minder kans hebben op een inbraak).
   • De adviseur bezoekt kleine zelfstandigen (loodgieters, schrijnwerkers, …) die beschikken over bestelwagens voor optimalisering inbraakveiligheid
  • Gemeente Wingene laten inschrijven op het platform voor noodsituaties bealert.be
 • De straatlichten moeten terug aan in onze gemeente
  • Een nieuw lichtplan: systematisch de straatlichten vervangen door slimme LED-verlichting zodat er elke dag van de week licht is na zonsondergang
 • Nultolerantie drugs

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Voor ons zijn verkeersveiligheid en mobiliteit topprioriteiten. De N-VA wil alle vervoermiddelen een juiste plaats geven in het verkeer. We gaan bouwen aan netwerken voor zowel de fiets, de auto als het openbaar vervoer waarbij we geval per geval naar de beste oplossing zoeken. N-VA waakt over de parkeercapaciteit en maakt onze gemeente vlot bereikbaar. We durven daarom moeilijke keuzes maken die de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming bevorderen.

 

 

N-VA wil mobiliteit en verkeersveiligheid garanderen door:

 • Zwaar verkeer door kern van Wingene weren
  • Totaalverbod voor zwaar verkeer door Beernemstraat, afdwingbaar met een digitale vrachtsluis (camera's)
  • Een waardig alternatief aanbieden voor zwaar, lokaal verkeer. We denken dan in eerste plaats aan een traject op lokale wegen. Want bestuurders van vrachtwagens en landbouwvoertuigen verdienen respect
  • Leveranciers die effectief in de Beernemstraat moeten zijn, kunnen dat door een vergunning aan te vragen
  • Zwaar, doorgaand verkeer begeleiden naar grote verkeersassen (E40, E403 en N50) door betere signalisatie(borden) en effectieve afdwingbaarheid (controle)
  • Zie update hieronder
 • Aanpakken verkeer Zwevezele & De Hille
  • Doel: de verkeersdoorstroming moet terug drastisch verbeteren aan de Hille.
   • In eerste plaats denken wij aan de aanleg van (ovaal) rondpunt dat compatibel is met kern De Hille: zo weinig mogelijk ruimte innemen van de kern (grasplein) zodat evenementen en kermis ongestoord kunnen doorgaan
  • Sluipverkeer aanpakken in woonwijk (Vlasbloemstraat-Boterstraat)
  • Snelheid in Bruggestraat aanpakken, kordate en afdwingbare snelheidscontrole
 • Beter en meer openbaar vervoer (bussen) door onderhandeling met De Lijn en sleutelrol vervoersregio’s en vervoersregioplan
 • Fietspaden realiseren en missing links wegwerken, onderhoud van de fietspaden
 • Intensievere verkeerscursussen in onze scholen

-

VERDUIDELIJKING AANPAK BEERNEMSTRAAT

We merken dat ons programmapunt over de Beernemstraat debat losweekt. Daarom geven we deze extra duiding.

Volgens ons moet het zwaar, doorgaand verkeer langs de grote banen (N50, E40, E403). Daarnaast willen wij zowel zwaar doorgaand verkeer als lokaal zwaar verkeer in de Beernemstraat weren. We moeten het probleem au fond aanpakken, want voor een fietser in de Beernemstraat maakt het niet uit als die vrachtwagen die naast hem/haar raast uit bv. Polen komt of een vrachtwagen uit de buurt is. Daarom willen wij het zwaar verkeer weren met een totaalverbod uit de Beernemstraat (tonnagebeperking, afdwingbaar met een digitale vrachtsluis/camera’s).

Dat is geen gemakkelijke taak, maar wel noodzakelijk. Zwaar doorgaand verkeer moet terug via de grote assen. Voor lokaal zwaar verkeer, die effectief in Wingene-Zwevezele ter plaatse moet geraken, zorgen wij uiteraard voor een alternatief via lokale wegen. Want (lokale) bestuurders van vrachtwagens en landbouwvoertuigen verdienen respect en een waardig alternatief. De gemeente Wingene kan dit niet louter alleen beslissen, maar moet geijkte regels & procedures volgen en overleg plegen. Enkele van de hoofstappen in die procedure zijn:

 • De gemeente kan beslissen over tonnagebeperkingen door het aanvullend verkeersreglement. Moet passeren via gemeenteraad/schepencollege.
 • Bij maatregelen met een bovenlokaal effect op andere buurgemeenten, moet de gemeente in de eerste plaats overleg plegen met die desbetreffende buurgemeenten. Dit is niet alleen opgenomen in de ministeriële omzendbrief (MOB/2009/01), het volgt ook uit het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.
 • Bespreken in de gemeentelijke begeleidingscommissie GBC.
 • Overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Dossier moet ingediend worden bij de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van departement MOW.

De precieze keuze van tracé moet dus bepaald worden in samenspraak met de andere spelers en verkeerstechnici (zie hierboven). We mogen niet op de feiten vooruit lopen. Eender welke uitspraak qua concreet lokaal traject vóór het overleg met alle spelers en vóór de procedure, zou gratuit zijn.

N-VA is een professionele partij. Zoals elke N-VA-afdeling stuurden we voor publicatie ons verkiezingsprogramma door naar onze studiedienst om onze voorstellen te checken. Daar werd gecheckt en enkele simulaties gemaakt om te controleren als ons voorstel wettelijk en verkeerstechnisch uitvoerbaar is. Het uiteindelijke, concrete tracé moet dus worden bepaald ná het volgen van de wettelijke procedure & regels, overleg en studiefase. Alle verhalen over geheime plannen, doorgestoken kaarten en complottheorieën zijn dus quatsch.

Kortom, als N-VA Wingene-Zwevezele hebben we de ambitie om het zwaar verkeer uit de Beernemstraat te weren. Nu reeds vooruit lopen op de feiten en eender welke uitspraak doen qua traject zou op dit moment gratuit zijn. Om dat finale traject te bepalen moet je eerst de wettelijke regels, studiefase en procedures volgen.

Kernversterking, economie en middenstand

Middenstand

Als N-VA dragen we het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. We ondersteunen iedereen die onderneemt en werkt en geven het lokaal ondernemerschap maximale kansen.

Als N-VA koesteren we de kernen van onze gemeente. We versterken de leefbaarheid en bewaken het karakter van onze dorpskernen. Een leefbare kern staat voor ons gelijk met een divers en kwaliteitsvol aanbod aan handel, horeca en diensten. Om dit te ondersteunen lanceren we een premiestelsel. Daarnaast zetten we ook in op toerisme (bos, fiets- en wandelwegen) en cultuur, een verzorgde publieke ruimte en toegankelijke publieke dienstverlening.

Het lokaal ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor tewerkstelling en draagt bij tot het welzijn van onze burgers. Daarom bieden we ook maximaal kansen aan zelfstandige ondernemers en bedrijven. We maken werk van een positief, open en ondersteunend beleidskader en hebben steevast oog voor de belangen van onze lokale economische actoren.

 

N-VA wil onze ondernemers steunen door:

 • Kernwinkelgebied in Wingene en Zwevezele afbakenen en een premiestelsel lanceren
  • Focus op commerciële activiteiten (winkeliers): activeringspremies van leegstand pand in de kern, starterspremies en herlocalisatiepremies naar de kern
   • Budget voor premiestelsel (mét bovengrens) in de gemeentelijke meerjarenbegroting. De premies moeten effectieve slagkracht hebben: voor activeringspremies en herlocalisatiepremies denken wij in de grootorde van 5 000 tot 10 000 euro
  • Stedenbouwkundige voorschriften (RUP) vastleggen om de ontwikkeling van handel, horeca en/of diensten te faciliteren in specifiek afgebakende zones die overeenkomen met het kernwinkelgebied
  • Het verhuren van handelspanden voor een korte termijn (max 1 jaar) om pop-ups mogelijk te maken
   • Eigenaars worden aangespoord om hun pand op korte termijn te verhuren en kunnen in ruil een vrijstelling van de leegstandsheffing krijgen
  • Lanceren van concept, app en website ‘Beleef Wingene-Zwevezele’
   • Synergie van klantenkaart, economische kaart, cultuuraanbod en kernversterkingsverhaal. Zo kan je bv. via de app opzoeken welke evenementen, dichtstbijzijnde parking, natuurgebied en specifieke winkels in de buurt liggen
  • Ruimte is schaars in onze gemeente
   • Inzetten op verdichting en optimaal gebruik van de ruimte, met respect voor het karakter van onze dorpskernen
 • Ondernemersraad: in samenspraak met ondernemers en Unizo een vaste ondernemersraad of een ad-hocoverlegplatform organiseren om beleid op maat te maken en maximaal zuurstof te geven aan kmo’s en grote bedrijven
 • Voldoende parkeermogelijkheden, zowel in de kernen als daarbuiten, bv. onze toeristische trekpleisters (bv. parking achter kerk Wildenburg)
 • Verdere facilitering en digitalisering van formaliteiten
 • Financieel beleid
  • Transparant, verantwoordelijk en voorzichtig omgaan met gemeenschapsgeld
  • We houden de uitgaven onder controle met ruimte voor investeringen

Nieuwe wind: transparantie en inspraak

Iedereen inspraak

De politieke cultuur is in onze gemeente bijna 30 jaar vastgeroest. Als N-VA zijn we de enigste politieke speler die daar verandering in kan brengen en een nieuwe wind door de gemeente laten waaien. Concreet betekent dat inspraak bij (wegenis)werken, iedereen kans op aanbestedingen, onderhoud van de gemeente & wegen, het livestreamen van de gemeenteraad en het organiseren van een feest van de gemeente.

 

N-VA laat een nieuwe wind door gemeente waaien door:

 • Inspraak bij (wegenis)werken bij het begin
  • Wanneer er projecten of wegeniswerken staan gepland moeten buurtbewoners vanaf het begin (conceptfase) betrokken worden
 • Iedereen kans op een aanbesteding
  • Gemeente stuurt proactief brieven naar alle actoren/ondernemers die betrekking hebben op de aanbesteding. Iedereen evenveel kans
 • Onderhoud van gemeente & wegen
  • App lanceren waarbij inwoners snel en effectief hinder kunnen melden.  Een inwoner kan bijvoorbeeld de losse tegels voor zijn huis fotograferen en met locatie doorsturen naar gemeentelijke diensten. E-mail en/of brief naar één duidelijk adres ook mogelijk voor oudere bewoners
 • Feest van de gemeente
  • Verdienstelijke inwoners lauweren op één groot evenement ipv verschillende over het jaar heen
  • Alle inwoners uitnodigen in analogie met een feest van de burgemeester
  • Schaalvoordeel qua kosten
 • Livestreamen van de gemeenteraad

Landbouw en leefmilieu

Landbouwers belonen

Landbouw

Landbouw is geen evidente stiel. Landbouwers werken hard, ondernemen, investeren en sparen. De visie van N-VA is duidelijk: zo’n ingesteldheid en stiel belonen wij!

De problemen in de landbouw moet je oplossen via de lange én korte keten.  Voor de korte keten is de gemeente het best geplaatst om een werkbaar kader aan te bieden. Want de korte keten geeft particuliere landbouwers de kans om hun product aan te bieden aan inwoners, zonder marges aan tussenpersonen te laten. We stimuleren dus graag inwoners om lokaal te kopen. Iedere inwoner, landbouwer als niet-landbouwer, leeft graag in een groene omgeving. We zorgen voor het leefmilieu door voldoende groen in onze dorpskernen, zowel publiek als privaat. 

 

Landbouw en leefmilieu versterken in onze gemeente door:

Landbouw

 • Groepsaankopen te organiseren voor verkoopautomaten
  • Particuliere landbouwers kunnen hun product rechtsreeks aan de inwoner/passant aanbieden. Aardbeienautomaten zijn de bekendste automaten, maar dit kan met elk gewas (aardappelen, tomaten, melk, …)
 • Een centraal verkooppunt in de gemeente (kleine winkelruimte of grote automaat in de kernen) waar landbouwers hun product (proportioneel) kunnen aanbieden
 • Organiseren van een boerenmarkt
  • Locatie waar particuliere boeren of producentenorganisaties hun producten rechtsreeks kunnen aanbieden. Ook de mogelijkheid om producten online te bestellen en dan op de marktdag af te halen
 • Verbreden van landbouwwegen en/of uitwijkstroken op knelpuntlocaties

Leefmilieu

 • Inzetten op water
  • Waterproblematiek van vuil leidingwater volledig oplossen
  • Goede opvang door voldoende en ruime waterbekkens tegen overstromingsgevaar
 • Inzetten op een groene omgeving, ook in de dorpskernen
  • Onderhoud van bloem-, struik en graspartijen.
 • Streven naar CO²-reductie: wagenpark verder aanpassen, elektrische laadpunten voor zowel auto’s als fietsen, duurzame aankopen
 • Duurzame en betaalbare energie via kleine en middelgrote windmolens
 • Waken over natuurgebied en onze bossen
 • Investeren in visbestand in gemeentelijke waterputten 

Vrije tijd: sport, jeugd en cultuur

Vrije tijd

Van een gemeente een gemeenschap maken en behouden, dat is voor de N-VA de echte uitdaging. Om van de vrije tijd zo goed mogelijk te kunnen genieten moet er voldoende infrastructuur zijn. We zetten in op kwaliteitsvolle en toekomstgerichte infrastructuur die openstaat voor een breed multifunctioneel gebruik. We investeren daarvoor in de nodige basisinfrastructuur en hebben oog voor specifieke lokale noden. Concreet betekent dat een nieuwe trekpleister in onze gemeente: een pop-upgebouw en pop-upterras. Daarnaast zorgen we ervoor dat de sportclubs zich meer kunnen ontplooien en meer leden werven door een kostenverlaging op het gebruik van gemeentelijke sportzalen en faciliteiten. De jeugdvereniging steunen we door de administratieve rompslomp aan te pakken. Tenslotte houden we onze Vlaamse volkstradities in ere door onze stoeten, fanfares, harmonieën, koren, dansgroepen, amateurtoneel te ondersteunen.

 

N-VA wil onze gemeente laten bruisen door:

 • Pop-upgebouw en pop-upterras in de gemeente lanceren
  • Pop-upgebouw met alle voorzieningen bouwen. Daarin kunnen organisatoren voor enkele maanden een trending concept uitwerken en uitbaten in kader van zowel jeugd als cultuur (bv. sixties, rock, elektronisch, winterbar, latin-en ballroomdans, enz.)
  • Pop-upterras (Kasteelpark Zwevezele)
 • Jeugdverenigingen ondersteunen bij administratieve take

  • Via een gemeentelijke ambtenaar/jeugdwerker die helpt bij de paperassen of via het organiseren van workshops. Zo kunnen jeugdverenigingen zich focussen op hun echte taak: het jeugdwerk

 • Sportclubs ondersteunen: kostenverlaging voor het gebruik van de gemeentelijke zalen/faciliteiten => meer budget en leden moeten minder lidgeld betalen

 • Betaalbare woningen: ervoor zorgen dat Wingenaren en Zwevezelenaren in Wingene kunnen blijven wonen. Inzetten op cohousing en singleswoningen.

 • Accent op Vlaamse symbolen en cultuur en specifieke ondersteuning op maat voor bestaande Vlaamse volkstradities, amateurkunsten en verenigingen(carnavalstoet, Breughelstoet, amateurtoneel, enz) en extra steun voor nieuwe initiatieven met een Vlaamse toets/accent
 • Meer EHBO en defibrillatoren bij onze sportcentra
 • Verenigen ondersteunen en actief mee op zoek gaan naar vrijwilligers
 • Jeugdmarkt om bij het begin van elk werkjaar zoveel mogelijk leden te werven
 • Extra allure op ‘Dag van de Jeugdbeweging’
 • Kans geven aan nieuwe cultuurvormen: open voor kleine festivals in de gemeente
 • Creatief aanbod vergroten, inclusief naschoolse activiteiten

Sociaal beleid

We maken van onze gemeente een plek maken waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking – zich thuis kunnen voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten kent. We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit speciale aandacht voor gezinnen, ook gezinnen in een moeilijke financiële situatie. Personen met een beperking mogen niet apart behandeld worden, maar maken integraal deel uit van onze gemeenschap. Verder gaan wij de strijd aan met de eenzaamheid onder senioren door een anti-eenzaamheidsplan. Tenslotte pakken wij structurele armoede aan door intensieve activering van werkloosheid en gemeenschapdienst. 

 

N-VA gaat voor een warme gemeente:

 • Gezin
  • Betaalbare woningen: ervoor zorgen dat Wingenaren en Zwevezelenaren in Wingene kunnen blijven wonen.
  • Ondersteunen voldoende aanbod kwaliteitsvolle kinderopvang
  • Speciale aandacht voor gezinnen in armoede
   • We steunen organisaties die collectieve acties opzetten met het oog op sociale integratie.
   • De gemeente moet maximaal overleg met cultuur-, sport- en jeugdverenigingen stimuleren die de participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven in de gemeente. Desnoods met sociaal tarief.
   • Niemand met honger naar bed. Wij steunen daarom projecten die voorzien in goedkope maaltijdopties (bv. Aan tafel in 1-2-3 euro)
   • Halt aan voedselverspilling, overschotten kanaliseren en sociale kruidenier
 • Personen met een beperking
  • Inclusief beleid, niet als ‘apart’
  • Integrale toegankelijkheid van voorzieningen (gebouwen, diensten, publieke ruimte)
  • Erkenning van de European Disability Card
  • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Senioren
  • Anti-eenzaamheidsplan: strijd tegen eenzaamheid opvoeren
   • Meldingspunt [app], huisbezoeken, telefooncirkels en gezelschapsmomenten
  • Betrokken houden in gemeentelijk sociaal leven
  • Waken over het rusthuisgebeuren en extra steun indien nodig
 • Structurele armoede aanpakken
  • Activering van werkzoekenden
  • Leeflooncliënt is deel van de maatschappij, engageren tot gemeenschapsdienst